» Teaching

Lesgeven hangt altijd nauw samen met een te presteren opdracht, dit door middel van een onderwijsopdracht via statutair contract of een contractueel contract. 

Definities / specifieke woorden


Bij statutaire opdrachten

Indien opdracht in het secundair onderwijs, dan conform barema ambt leraar. Indien opdracht in het kader van een CVO, dan conform barema ambt lector.  Indien statutaire opdracht hoger onderwijs conform ambt opgenomen in barema Departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. 

Bij contractuele opdrachten zijn er andere afspraken van toepassing. Deze worden toekomstig nog concreet hieronder uitgewerkt.

 

» Freelancing: Informatie

Positief samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en freelancer komt tot stand door de dienstverlening van het payrollkantoor. Tentoo (payrollkantoor) is de tussenschakel tussen freelancer en de opdrachtgever, hun zorgen voor de administratie, facturatie en juridische zaken. Ik beschik niet over een zelfstandigstatuut, maar ben freelance werknemer op basis van contractopdrachten bij het payrollkantoor Tentoo. De factu(ur)(en) worden gemaakt door het Tentoo op basis van de geleverde prestaties. Per opdracht dient een contract te worden afgewikkeld, zodra de prestaties werden uitgevoerd is de opdracht voltooid.

Noch mij noch u wordt belast met administratieve rondslomp. U dient enkel de prestatie (opdracht) goed te keuren. U ontvangt enkel een factuur na afloop, die u aan het payrollbureau dient te voldoen.

» Freelancing: Algemene voorwaarden

AV Tot stand gekomen op 13-07-2016 en laatst gereviseerd op 24-05-2017.

Definities

 1. Alle bepalingen

  Bij alle bepalingen is de Algemene Voorwaarden van Tentoo van kracht.

 2. Vaste afspraken
  1. Per opdracht wordt geen standaardtarief gehanteerd, dit is transparant en afhankelijk van uw regio, type onderneming, de complexiteit van de opdracht en de duur. De totale kostprijs m.a.w. het factuurbedrag excl. BTW kan gesimuleerd worden bij Tentoo.
  2. Alleen bij "op locatie": Eventuele onkosten zoals reis- en vervoerskosten worden alleen aangerekend tijdens de prestatie, het standaardtarief (€0,15/km) geldt tot 15km, daarna geldt er: €0,75/km. Dit wil zeggen dat de vervoerskosten die plaats vinden vòòr de opdracht niet worden aangerekend. Als de opdracht dus niet op locatie wordt uitgevoerd, maar bij de freelancer zelf dan zijn deze kosten nul komma nul.
  3. Eventuele onkosten zoals telefoonkosten worden beperkt aangerekend, het standaardtarief voor inkomende gesprekken is €0,00. Als voldaan is aan een uitgaand gesprek voor een opdracht, dan worden deze kosten als onkosten beschouwd en dus aangerekend..
  4. De opdrachtgever is in kennis gesteld van de Algemene Voorwaarden van Tentoo en mijn afspraken en verklaart wanneer hij de prestatie laat plaats vinden volledig akkoord te gaan met de genoemde regels bij '2. Vaste afspraken' en de gehele algemene voorwaarden van Tentoo.